การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

Attachments:
Download this file (1.มาตราการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.pdf)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์[มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์]533 kB
Download this file (10.ประกาศการจัดตั้งร้องเรียน_ร้องทุกข์.pdf)ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์[ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์]612 kB
Download this file (12.ประกาศนโยบายองค์การที่ดี.pdf)ประกาศนโยบายกำกับองค์การที่ดี[ประกาศนโยบายกำกับองค์การที่ดี]1725 kB
Download this file (13.ประกาศกำหนดความโปร่งใส.pdf)ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้่[ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้่]1313 kB
Download this file (14ประกาศใช้ดุลยพินิจ.pdf)ประกาศมาตรการใชุดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมือง[ประกาศมาตรการใชุดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมือง]747 kB
Download this file (15ประกาศเจตจำนง.pdf)ประกาศเจนจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต[ประกาศเจนจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต]1866 kB
Download this file (16ประกาศเจตนารมณ์.pdf)ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น[ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น]1610 kB
Download this file (2.มาตรและแนวทางปฏิบัตเกี่ยวกับข้อร้องเรีย.pdf)มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน[มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน]2573 kB
Download this file (20รายงานผลITAพ.ศ.2562.pdf)ผลคะแนนการประเมินITA ปี2562[ผลคะแนนการประเมินITA ปี2562]7921 kB
Download this file (21ประกาศ​LPA ผลคะแนนLPA2562.pdf)ประกาศLPAzผลคะแนนLPA 2562[ประกาศLPAzผลคะแนนLPA 2562]2897 kB
Download this file (5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช[มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]525 kB
Download this file (6มาตรการป้องกันรับสินบน.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช[มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]570 kB
Download this file (7มาตรการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต[มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต]667 kB
Download this file (8.มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต.pdf)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขชององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช[มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขชององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช]680 kB
Download this file (9.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้อง.pdf)คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์[คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์]419 kB
Download this file (คะแนน ITA 62.pdf)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2562[ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2562]26607 kB
Download this file (บันทึกข้อความ รายงานข้อมูลเชิงสถิติ-แปลง.pdf)รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563[รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563]75 kB
Download this file (ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้.pdf)ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้[ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้]837 kB
Download this file (ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf)ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี[ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี]59 kB
Download this file (ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต.pdf)ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต[ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต]304 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63.pdf)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563[มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563]460 kB
Download this file (รายงานการประเมินความเสี่ยงการทจริต 63_merged.pdf)รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 63[รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 63]615 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทจริต 63_merged.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 63 (รอบ1)[รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 63 (รอบ1)]485 kB
Download this file (รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63 (รอบที่ 1).pdf)รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63 (รอบ 1)[รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63 (รอบ 1)]372 kB

Additional information