วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช (Vission)

          จากการทบทวนและประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมารวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตประกอบการนาผลการระดมความคิดที่หลากหลายจากภาคสังคมประชาชนทุกภาคส่วนมาเชื่อมโยงกันร่วมกันจนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ความคาดหวังของการพัฒนาในอนาคตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานเหตุผลความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในการตอบสนองความต้องการดังนี้ 

          “ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาการศึกษา รักษาวัฒนธรรมประเพณีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช (Mission)

           1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนที่ยั่งยืน
           2. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
           3. ส่งเสริมโครงการ อบต. สัญจร เพื่อออกบริการและอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านแก่ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง 
           4. บำรุงรักษา ดูแล และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา บุคลากร และขบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ 
           6. ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           7. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
           8. จัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชน และเพื่อให้ความรู้และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
           9. จัดให้มีศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลยางสีสุราช 
           10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
           11.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ในตำบลยางสีสุราช 
           12.พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านสินค้าการเกษตร

Additional information