สำนักปลัด

  สำนักปลัด
 13038
 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 
12436
 
นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  
13037
 นางสาววิชน   สิมสิริวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.จารุวรรณ   อังคณาวิศัลย์
นักจัดการงานทั่วไป

 2555 09 07 03 48 25 0012

พ.จ.ท. ภัทรวรรธ  เหล่ากอเกษ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

   

 12431

นางสาวศรินยา   ปักกาเวสา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

 18465 

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา
ตำแหน่ง นิติกร

Additional information