กองช่าง

 

 ผอ.ชาง
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
ชางปรชา
นายปรีชา  ศรีหลง
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ราชวตรทบ
นายราชวัตร  ทบบัณฑิตย์
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
รงตะวน
นางสาวรุ่งตะวัน  อันทะโคตร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อณวต
นายอณุวัติ  โคช่วย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประทัง  อัปมะกา
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
นายวิฑูรย์  โยวะ
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
นายทองใส พันธ์อุทัย
ตำแหน่ง ช่างประปา
 
นายกฤษฎา  ภาคพรม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
นายปรีชา  ทิพย์ธรรมมา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา
 
 
 
 
 

 

 

 

Additional information