กองการศึกษาฯ

  พนกงาน ๑๘๐๗๑๗ 0021

 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง

นักวิชการการศึกษา
 

พนกงาน ๑๘๐๗๑๗ 0023

นางสราญลักษณ์  ปึนะเก

ครู

พนกงาน ๑๘๐๗๑๗ 0024 

นางสง่า  พลนอก

ครู

  พนกงาน ๑๘๐๗๑๗ 0025  

นางธาวินี   นนทะสี

ครูผู้ดูแลเด็ก

2555 09 07 00 02 49 0021

นางสาวกนกวรรณ   นามวงค์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

      

 

 

Additional information