คณะผู้บริหาร

 

 
 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
 โทร 081-055-2622
 

                                    นายเสรีชัย  ปิติทะโน

                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

                                       โทร 098-203-8378

Additional information