สมาชิกสภา

 

 
นายชรินทร์  วิชโย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
 
 
 นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา
รองประธานสภา
 
นายดำรง  ปิดตานัง
สมาชิก อบต. หมู่1
นายบัวพา นนทะสี
สมาชิก อบต.หมู่ 1

นายสมปอง  แขนงแก้ว

มาชิก อบต.หมู่ 2

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง

สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายทองสุข  ปินิธาโน

สมาชิก อบต.หมู่ 3

นางจุฬาลักษณ์  ปิตตานะ

สมาชิก อบต.หมู่ 3

นายสมพร  ยอดไธสง

สมาชิก อบต.หมู่ 4

นางจำปี  จันทร

สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายฉวี  แสงประเสริฐ

สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายสมหมาย  พรมภาโส

สมาชิก อบต.หมู่ 6

นางวิภาวัลย์  อันทะโตตร

สมาชิก อบต.หมู่ 6

นางสาวบุญเพ็ง  ยำบันกึ

สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายสิม  ปิดตาทะเนา

สมาชิก อบต.หมู่ 8

นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมมา

สมาชิก อบต.หมู่ 8

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี

สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายวีระพล  ศรีนวล

สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายกุล  สมจิตร

สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายสมพงษ์  ปิดตานัง

สมาชิก อบต.หมู่ 11

นางทิพวัลย์  พรมมร

สมาชิก อบต.หมู่ 12

นายบุญศรี  ปิดตาระเต

สมาชิก อบต.หมู่ 12

นายโกสน  พลไชยขา

สมาชิก อบต.หมู่ 13

 

 

 

   

Additional information