สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมา คือ การเจียระไน

พลอย ซึ่งมีอยู่แทบทุกหมู่  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   กลุ่มทอผ้าไหม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าวนาปี การเลี้ยงสัตว์ 

                   ประชาชรส่วนใหญ่ในอำเภอยางสีสุราช  มีรายได้เฉลี่ย  30,000 บาท/คน/ปี ( ข้อมูล จปฐ. ปี 2556 )   

                   อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้

                   เกษตรกรรม      3,237 คน       คิดเป็น ร้อยละ 47.56

                   อุตสาหกรรม          80 คน       คิดเป็น ร้อยละ   1.18

                   รับจ้างทั่วไป      1,354 คน       คิดเป็น ร้อยละ 29.98

                   อื่น ๆ                512 คน       คิดเป็น ร้อยละ   12.75

                   ว่างงาน              185 คน       คิดเป็น ร้อยละ 8.55

                   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้

                   ปั๊มน้ำมัน                                                จำนวน           2        แห่ง

                   ร้านอาหาร                                             จำนวน           25      แห่ง

                   สถานบริการ                                            จำนวน           4        แห่ง

ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์                          จำนวน           3        แห่ง

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร        จำนวน           1        แห่ง

          ร้านค้าพาณิชย์ 

ร้านค้าปลีก/ส่ง                                       จำนวน             9      ร้าน        

โรงสี                                                  จำนวน           25      โรง                 

 - ร้านค้าของชำ                                        จำนวน           60      ร้าน

ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์                             จำนวน           12      ร้าน

          - ร้านก๋วยเตี๋ยว                                         จำนวน           20      ร้าน    

          - ร้านตัดผ้า                                             จำนวน             4      ร้าน                                                                                               

ร้านถ่ายเอกสาร                                      จำนวน             2      ร้าน

ร้านจำหน่ายอะไหล่                                  จำนวน             5      ร้าน

ร้านอาหารตามสั่ง                                    จำนวน             15    ร้าน

-ร้านต่อเติมอ็อคเหล็ก                                  จำนวน             5      ร้าน

ร้านทำขนมจีน                                       จำนวน            2       ร้าน    

ร้านซ่อมจักรยานยนต์                                จำนวน             9      ร้าน

ร้านขายนมสด                                        จำนวน           3        ร้าน

ร้านขายเนื้อวัว                                        จำนวน            4       ร้าน

 - ร้านซ่อมรถยนต์                                      จำนวน            5       ร้าน

ร้านขายเนื้อหมู                                       จำนวน            3       ร้าน     

โรงงานเจียระไนพลอย                               จำนวน            6       ร้าน

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                                   จำนวน            2       ร้าน      

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                                      จำนวน           15      ร้าน

ร้านเสริมสวย                                         จำนวน           5        ร้าน     

ร้านมินิมาร์ท                                         จำนวน           7        ร้าน

ร้านถ่ายรูป                                           จำนวน           2        ร้าน                                      

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                           จำนวน           4        ร้าน

ร้านจำหน่ายเทป ซีดี                                 จำนวน           2        ร้าน       

ร้านจำหน่ายผ้าไหม                                  จำนวน           1        ร้าน

ร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์                            จำนวน           6        ร้าน

ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์                             จำนวน           2        ร้าน

ร้านบริการโทรศัพท์มือถือ                            จำนวน           3        ร้าน         

ร้านรับซื้อพืชไร่                                       จำนวน           1        ร้าน

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เจียระไน                       จำนวน           2        ร้าน                     

ร้านจำหน่ายโลงศพ                                  จำนวน           3        ร้าน

ตลาดสด สินค้าเกษตร                                จำนวน           3        ร้าน

- โรงกลึง                                                จำนวน           2        ร้าน

บริการล้างรถ                                          จำนวน         2        ร้าน          

บริการเช่ารถตู้                                        จำนวน           7        ร้าน

          - บ้านเช่า                                               จำนวน           17      ราย

          - ร้านรับซื้อของเก่า                                    จำนวน           3        ร้าน

Additional information