สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา                                          จำนวน           4        แห่ง

     - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวน           1        แห่ง

     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             จำนวน           13      แห่ง

     - ห้องสมุดประชาชน                                             จำนวน           1        แห่ง

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             จำนวน            1       แห่ง

     - ศูนย์การเรียนชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)           จำนวน           1        แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด                                                              จำนวน           6        แห่ง

     - ที่พักสงฆ์                                                       จำนวน           1        แห่ง

     - จำนวนเมรุเผาศพ                                              จำนวน           5        แห่ง

กีฬา นันทนาการ และพักผ่อน

     - สวนสาธารณะ                                                 จำนวน           1        แห่ง

     - ลานกีฬา                                                       จำนวน           3        แห่ง

     - สนามกีฬา                                                      จำนวน           7        แห่ง

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง                             จำนวน           1        แห่ง

     - ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ                                    จำนวน           1        แห่ง

     - ร้านขายยาแผนโบราณ                                        จำนวน           2        แห่ง 
      -
 คลินิก                                                           จำนวน           5        แห่ง

Additional information