แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561pic3

 

Attachments:
Download this file (img005.pdf)ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต[ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต]502 kB
Download this file (กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 62.doc.pdf)กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม2562[กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม2562]251 kB
Download this file (ประกาศนโยบายความโปร่งใส61.pdf)ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ปี2561[ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ปี2561]1230 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 62.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2562[ประกาศหลักเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2562]84 kB
Download this file (มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ]71 kB
Download this file (มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ]79 kB
Download this file (มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)มาตรป้องกันการรับสินบน[มาตรป้องกันการรับสินบน]1485 kB
Download this file (มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน]70 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง[มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง]65 kB
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาธารณะ.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ[มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ]109 kB
Download this file (มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม[มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม]78 kB
Download this file (มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 62.pdf)ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2562[ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2562]78 kB
Download this file (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562_merged.pdf)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562[รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562]492 kB
Download this file (รายงานการร้องเรียนการทุจริต.pdf)ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต[ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต]272 kB
Download this file (รายงานประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการความเสี่ยง.pdf)การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต[การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต]422 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 2563.docx_merged.pdf)รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)[รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)]323 kB
Download this file (รายงานผลการตรวจสอบป.ป.ช.ITA61.pdf)รายงานผลการตรวจสอบจากป.ป.ช.61[รายงานผลการตรวจสอบจากป.ป.ช.61]469 kB
Download this file (แผน ปปช. 2561 (ตาราง).xls)แผนป้องกันการทุจริตปี2561[แผนป้องกันการทุจริตปี2561]62 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563.docx_merged.pdf)แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563[แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563]694 kB
Download this file (แผนป้องกัน บทที่่ 1.doc)แผนป้องกันการทุจริตปี2561[แผนป้องกันการทุจริตปี2561]120 kB
Download this file (แผนป้องกัน บทที่่ 1.pdf)แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564[แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564]175 kB
Download this file (โครงการแนบแผน ปปช. 2562 .pdf)โครงการแนบท้ายแผน ปปช. 2562-2564[โครงการแนบท้ายแผน ปปช. 2562-2564]627 kB

Additional information