การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

pic4

Attachments:
Download this file (1.ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักง.pdf)ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน[ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน]181 kB
Download this file (2.ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักง.pdf)ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ[ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ]113 kB
Download this file (3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น.pdf)ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น[ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น]175 kB
Download this file (4.ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้.pdf)ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น[ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น]117 kB
Download this file (5.ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้อง.pdf)ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น[ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น]152 kB
Download this file (6.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่น.pdf)ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่น[ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่น]88 kB
Download this file (การขอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้.pdf)การขอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[การขอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้]124 kB
Download this file (ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ]49 kB
Download this file (ประกาศปรับปรุงแแผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf)ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครัิงที่ 3[ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครัิงที่ 3]466 kB
Download this file (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ]57 kB
Download this file (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน]38 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf)ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง[ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง]16 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้อ.pdf)ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น[ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น]159 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf)ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคคลส่วนท้องถิ่น[ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคคลส่วนท้องถิ่น]163 kB
Download this file (รายงานตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ขององคืการบริหารส่วนตำบล.pdf)รายงานตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบล[รายงานตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบล]30 kB
Download this file (รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2562.pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี2562[รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี2562]813 kB
Download this file (รายงานผลพัฒนาทรัพยากร.pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562[รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562]5081 kB
Download this file (เล่มแผนอัตรากำลัง  3  ปี (2561-2563).docปรับปรุงครั้ง.pdf)แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3)[แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3)]589 kB
Download this file (เอกสารเผยแพร่ km อบต.ยางสีสุราช.pdf)เอกสารเผยแพร่ KM อบต.ยางสีุราช[เอกสารเผยแพร่ KM อบต.ยางสีุราช]377 kB
Download this file (แผนพัฒนาบุคลากรเข้าเล่มยางสีสุราช62.pdf)แผนพัฒนาบุคลากรอบต.ยางสีสุราช 2562[แผนพัฒนาบุคลากรอบต.ยางสีสุราช 2562]309 kB

Additional information