รายงานการคลัง

รายงานการคลัง

Attachments:
Download this file (11.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2563.pdf)รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563[รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563]307 kB
Download this file (17.แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2563.pdf)แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563[แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563]2742 kB
Download this file (18.รายจ่ายจริงตามงบประมาณ2563.pdf)รายงานรายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563[รายงานรายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563]14110 kB
Download this file (19.งบแสดงฐานะทางการเงิน.pdf)งบแสดงฐานะทางการเงิน ประมาณ 2562[งบแสดงฐานะทางการเงิน ประมาณ 2562]14696 kB
Download this file (รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ[รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ]216 kB
Download this file (รายงานงบประมาณปี61.pdf)รายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายปี61[รายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายปี61]1497 kB

Additional information