งานของกิจการสภา

   

กิจการสภา ประจำปี 2562

 

ลำดับ หัวข้อข่าว สมัยประชุมสามัญ 
  1.
รายงานการประชุมสภาอบต.ยางสีสุราชสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   
    2. รายงานการประชุมสภาอบต.ยางสีสุราชสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
    3. รายงานการประชุมสภาอบต.ยางสีสุราชสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 
    4. รายงานการประชุมสภาอบต.ยางสีสุราชสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  
    5. รายงานการประชุมสภาอบต.ยางสีสุราชสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  

                ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

   1. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562  
   2. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช เรืองการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 ประจำปี 2562  
   3. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   4. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2562  
   5. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  
   6. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   7. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   8. ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   9    ประกาศสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
                                      หัวข้อข่าว สมัยประชุมวิสามัญ  
   1. รายงานการประุชมสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   2. รายงานการประุชมสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
   3. รายงานการประุชมสภาอบต.ยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Additional information