กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 พนกงาน ๑๘๐๗๑๙ 0027

 นางอมราวดี   แสนมี 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 jomjam

 นางสาวรุจิฬา  เพียรอดวงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการกองธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

Additional information