กองสวัสดิการและสังคม

2555 09 07 03 40 01 0005

นายชาตรี  เทเวลา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 พนกงาน ๑๘๐๗๑๙ 0026 0

นางสาวสิริยากร   พั่วคุณมี

นักพัฒนาชุมชน

12457

 นางสาวชมดาว  ปินะกาตาโพธิ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

                             

 

 

 

Additional information