ระเบียบ/กฏหมาย

----ระเบียบ/กฏหมาย---

Attachments:
Download this file (21ประกาศ​LPA ผลคะแนนLPA2562.pdf)ประกาศประเมิณประสิทธิภาพLPAและผลคะแนนLPAปี2562[ประกาศประเมิณประสิทธิภาพLPAและผลคะแนนLPAปี2562]2897 kB
Download this file (ข้อบัญญัติ 63.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563]4735 kB
Download this file (คะแนนLPA 61.pdf)รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561[รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561]2210 kB
Download this file (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF)พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560]286 kB
Download this file (พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับ 7).PDF)พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562[พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562]185 kB
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf.pdf)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542[พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542]179 kB
Download this file (ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั)ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ.2 2554[ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ.2 2554]354 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PD)ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560]482 kB

Additional information