สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

         1.1 ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางสีสุราชประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,320 ไร่บริเวณพิกัด TC 972345
              องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
อานาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
                       ทิศเหนือ                ติดต่อกับ               อบต.สันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
                       ทิศใต้                    ติดต่อกับ               อบต.ดงเมือง และ อบต.ขามเรียน อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม
                       ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                อบต.ดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
                       ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                อบต.นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพภูมิประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม ที่ดอนเพียงเล็กน้อยและมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  พื้นที่นาสลับกับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน โดยมีลำห้วยกอก ซึ่งไหลจากทิศเหนือของตำบล ผ่านหมู่ที่ 2,3,5,12  และหมู่ที่ 6 ลงไปทางทิศใต้เข้าเขตตำบลแวงดง

เขตการปกครอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชแบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมด ออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

                             หมู่ที่ 1บ้านยางสีสุราช              จำนวน           123              ครัวเรือน
            หมู่ที่ 2 บ้านสนาม                  จำนวน            244               ครัวเรือน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด  6,268 คน แยกเป็น  ชาย  3,133คน หญิง  3,135  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 27 คน / ตารางกิโลเมตร
ชื่อหมู่บ้าน                           ชาย                       หญิง             รวม
บ้านยางสีราช                        263                       286              549
บ้านสนาม                           389                        425              814
บ้านหนองกอก                      188                        174              362
บ้านกุดตะเข้                         297                        255              552
บ้านแวงยาง                         203                        189              392
บ้านหนองแปน                      377                        398              775
บ้านหนองดุม                        130                        131              261
บ้านหนองหน่อง                     178                        177              355
บ้านยางตลาด                       207                        205               412
บ้านโพธิ์ชัย                          398                        400              798
บ้านหนองวัด                        158                        158              316
บ้านแวงใหม่                         169                        170              339
บ้านศรีสวัสดิ์                        133                        129              262     

Additional information